Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Splošni pogoji poslovanja


V nadaljevanju so opisani Pogoji sodelovanja, ki predstavljajo zavezujoč dokument tako za Vas (Klienta, Stranko) kot zame in zato je ključnega pomena, da dogovor pazljivo preberete, preden se odločite za storitve Vesne Pavlica, podjetja VELNNES, Vesna Pavlica s.p.. Pogoji sodelovanja veljajo na spletnih straneh podjetja (mindbodyenergy.si). 


Z uporabo storitev spletnih strani podjetja se strinjate z naslednjimi splošnimi pogoji sodelovanja.


Posamezni pojmi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih poslovanja in v Pogodbah o poslovnem sodelovanju, sklenjeni na podlagi teh Splošnih pogojev, imajo naslednji pomen:
1. Podjetje,


ki ima v lasti spletno stran je gospodarski subjekt Vesne Pavlica, s.p., Ljubljanska 6, 2310 Slovenska Bistrica, ki izvaja osebne, skupinske programe, e-tečaje in izobraževanja iz naslova osebne in poslovne rasti.
2. Storitve in definicijeSvetovanje, ki ga opravljam, kot tudi predavanja in izobraževanja, ki jih izvajam in so opisane na tej spletni strani, ne spadajo med uradno priznane oblike terapevtske pomoči ali uradno priznano medicinsko zdravljenje.

Svoja znanja in izkušnje delim izključno z namenom izboljšanja kvalitete življenja posameznika in ne z namenom, da bi diagnosticirala ali nadomestila pomoč s strani medicine in uradno priznanega terapevtskega zdravljenja. Za obisk svetovanja, izpopolnjevanja in izobraževanja v okviru ponudb na tej spletni strani posameznik v celoti prevzema odgovornost.

Svetujem vam, da se v primeru kakršnega koli dvoma pred koriščenjem storitev, opisanih na tej spletni strani, posvetujete s svojim zdravnikom ali uradno priznanim terapevtom. Vesna Pavlica s.p. ne prevzemam nikakršne odgovornosti in ne odgovarjam za slučajno, posredno ali posledično škodo, ki bi nastala ob uporabi ali neprimerni uporabi storitev opisanih na tej spletni strani.

Povezave drugih spletnih strani ponujam z namenom dodatne informacije in ne predstavljajo odobravanje informacij in opisanih storitev. Z uporabo te spletne strani soglašate, da takoj, ko izberete povezavo na drugo spletno stran, informacijo ali storitev sodelujočih zunanjih strokovnih sodelavcev, prevzemate popolno odgovornost, da se ravnate po njihovih splošnih pogojih uporabe spletne strani, informacij, storitev in drugih vsebin.

Vesna Pavlica s.p. in sodelujoči zunanji strokovni sodelavci imamo popolnoma ločeno poslovanje, zato ne prevzemam nikakršne odgovornosti za izvajanje poslovne dejavnosti sodelujočih zunanjih strokovnih sodelavcev.

Uporabnik, stranka Vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s posameznim ponudnikom preko ponudnikovih spletnih strani ali na drug ustrezen način sklenila poslovno razmerje za uporabo storitev – nakup dostopa do določenega izobraževalnega programa, nakup vstopnice za seminar ali delavnico... (v nadaljevanju Uporabnik ali stranka).

Izobraževalni program Program, do katerega ima uporabnik dostop, ki je lahko v odvisnosti od programa, sestavljen iz več različnih izobraževalnih modulov, ki so organizirani po logičnem zaporedju. Cilj programa je, da uporabnik pridobi znanja in veščine, ki mu omogočajo, da odkrije in do maksimuma izkoristi svoj potencial v smeri svojih želja in načrtov.

Izobraževalni modul Je del oziroma posamezen sklop znotraj večjega izobraževalnega programa.
3. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev


Splošni pogoji ponudnika so zavezujoči za vse uporabnike oziroma stranke, pri čemer splošne določbe veljajo za vse storitve, za posamezno storitev pa lahko poleg splošnih določb veljajo tudi posebne določbe, ki so jasno navedene pri posameznem izobraževalnem programu ali modulu.

Stranka z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjena s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.

Pogodba o poslovnem sodelovanju (v nadaljevanju: Pogodba) je pisni ali ustni dogovor, dogovor preko elektronske korespondence na elektronski naslov oziroma na spletni strani www.mindbodyenergy.si, s katerim se svetovalna družba zavezuje, da bo uporabniku svetoval s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in v skladu z etiko in načeli, ki so opisani v nadaljevanju, uporabnik pa se zavezuje, da bo svetovalni družbi za opravljeno delo plačal.

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletne strani www.mindbodyenergy.si in vseh podstrani tega spletnega mesta naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in uporabnikom. V kolikor ponudnik in uporabnik skleneta pogodbo v pisni obliki, splošni pogoji dopolnjujejo pogodbena določila. V primeru neskladja imajo posamezna določila pogodbe prednost pred določili splošnih pogojev.

Ponudnik je upravičen spreminjati določila teh splošnih pogojev brez predhodnega obvestila, vključno s spremembami cen posameznih storitev, pri čemer se za datum spremembe šteje objava na strani www.mindbodyenergy.si Stranke so dolžne tedensko spremljati spletne strani ponudnikov glede morebitnih sprememb splošnih pogojev, saj v roku 15 dni od objave le-te začnejo veljati in se poslovno razmerje nadaljuje pod spremenjenimi pogoji. Ponudnik bo vse stranke o spremembah obvestil preko svojih kanalov za obveščanje (E-pošta). V primeru, da se stranka samostojno odjavi od prejemanja teh obvestil in vsled tega o spremembah ni obveščena, ponudnik za morebitne težave ali kakršnekoli posledice ni odgovoren.

S cenikom je vsaka stranka seznanjena v postopku sklepanja posla in ji je dostopen kadarkoli na vpogled, v njem pa je določena najmanj urna postavka dela. Cenik je sestavni del teh splošnih pogojev. V primeru spremembe cenikov, spremenjene cene veljajo z dnem objave.
4.Izjava o varovanju osebnih podatkov


Zavedam se pomena zasebnosti, zato vse podatke naših uporabnikov skrbno varujemo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Osebne podatke uporabljam izključno za lastne potrebe oziroma za namen posredovanja podatkov/informacij oziroma izvedbo storitev, ki jih ob registraciji ali prijavi izbere oziroma poda uporabnik:

 

·       za pošiljanje novic, obvestil, vabil prijavljenim preko aplikacije PRIJAVA NA NOVICE (ime in priimek in elektronski naslov)

·       za prijavo na brezplačen posvet (ime in priimek in elektronski naslov)

·       za prijavo na dogodke prijavljenim preko obrazca PRIJAVA NA DOGODEK (ime in priimek, elektronski naslov, naslov, telefon in drugi v prijavnici zahtevani podatki)

·       za urejanje članstva registracija člana preko POSTANI ČLAN (uporabniško ime, ime in priimek, naslov, telefon, elektronski naslov in drugi v prijavnici zahtevani podatki)

S tem, ko prek naše spletne strani posredujete svoje osebne podatke, nas pooblaščate, da jih uporabimo za zgoraj navedene namene oziroma namene za katere so bili osebni podatki predani. 

Za točnost podatkov, ki jih vnesete uporabniki, ne odgovarjamo. V primeru, da registrirate drugo osebo, za to odškodninsko odgovarjate in nase prevzemate pasivno legitimacijo v primeru spora.

V kolikor oseba ni polnoletna, potrebuje od staršev ali skrbnikov dovoljenje za posredovanje osebnih podatkov.

Izjavo o varstvu osebnih podatkov na naših spletnih straneh občasno spreminjamo in dopolnjujemo, zato vas prosimo, da jo preberete vsakokrat, ko nam posredujete svoje osebne podatke. 
5. Cene in komercialni pogoji 


Vse cene v cenikih oziroma na spletnih straneh so v evrih (€) in, če ni posebej določeno drugače, ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV) – VELNNES Vesna Pavlica s.p. ni davčni zavezanec.

VELNNES, Vesna Pavlica s.p. za svoje storitve zaračunava v odvisnosti od posameznega programa – po vsakokrat veljavnem ceniku, kot enkratno plačilo ob naročilu, oziroma na obroke. Vsi pogoji nakupa, plačevanja in podobno, so vedno navedeni na strani, kjer je možno opraviti nakup.

Zaradi narave ponudnikovih storitev (svetovanja, izobraževalni programi, delavnice, seminarji...), dobi stranka dostop do naročenih vsebin po dejansko opravljenem plačilu za naročene storitve. V primeru mesečnega obračunavanja ima ponudnik v primeru neplačila pravico, da uporabniku takoj prekine dobavo vseh storitev brez predhodnega opozorila. Ponudnik v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani ponudnika. Enake posledice za stranko nastopijo v primeru, če po izteku obdobja, za katerega je bila sklenjena pogodba oziroma naročena storitev, ne sprejme ponudnikove prve nove ponudbe in ne plača zneska po ponudbi. Ponudnik prekine dobavo storitev stranki z iztekom obdobja, za katerega je bila pogodba sklenjena oziroma naročena storitev.

Če ponudnik uporabniku ne pošlje ponudbe, se šteje, da ne želi skleniti poslovnega razmerja in v takem primeru zanj ne more nastati nobena obveznost, prav tako stranki zaradi opustitve posredovanja ponudbe ne odgovarja za morebitno škodo.

Stranka je seznanjena in soglaša, da ima ponudnik pravico, da v primeru strankinega preplačila, napačnega ali dvojnega plačila, v primeru izdaje delnega ali celotnega dobropisa s strani ponudnika ipd., ko mora ponudnik nakazovati denar nazaj stranki ali izdajati dodatne dokumente, stranki zaračunati s tem povezane administrativne stroške.

Stranka soglaša, da ji lahko ponudnik izda račun tudi samo v elektronski obliki in ji ga pošlje po e-pošti oziroma s sredstvi elektronske komunikacije. V primeru, ko stranka želi oziroma zahteva izdajo računa/-ov v papirnati obliki (npr. če izgubi račun in želi njegovo ponovno izdajo v papirnati obliki ipd.), ima ponudnik pravico stranki zaračunati administrativne stroške izdaje računa. 
6. Sklenitev, trajanje in prenehanje naročniške pogodbe, načini plačila


Za naročilo storitev in sklenjeno pogodbo se šteje oddano naročilo in nakup oziroma plačilo posameznega izobraževalnega programa. Naročnik se z nakupom strinja in soglaša s temi splošnimi pogoji.

Slike, vsebovane v ponudbi ter v drugih ponudnikovih gradivih, vključno s spletnim mestom, so simbolične in se stranke nanje v nobenem primeru ne morejo sklicevati ali na njihovi podlagi karkoli terjati od ponudnika. Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki odstopita od pogodbe, če nasprotna stranka, tudi po predhodnem opozorilu, krši določila te pogodbe ali drugi stranki povzroča škodo.

Če ponudnik v primeru iz prejšnjega odstavka, odstopi od pogodbe, stranki ni dolžan omogočiti uporabe storitve, ki jo je ta morda plačala ali zakupila vnaprej, prav tako ji za neporabljen del storitve ni dolžan plačati nadomestila ali odškodnine.

Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo. Glede na naravo storitev odpovednega roka ni – ponudnik se zaveže, da bo prekinitev pogodbe izvedel v najkrajšem možnem času.

V primeru, da gre za odpoved sodelovanja pri programih, kjer uporabnik mesečno plačuje za dostop do naročenih programov, ponudnik v primeru odpovedi ne sme zaračunati naročnine za naslednje obračunsko obdobje, če je uporabnik odpovedal storitve.

Če pride do odpovedi pogodbe zaradi uporabnikovih kršitev teh splošnih pogojev, ima ponudnik pravico takoj in brez opozorila prekiniti sodelovanje in dostop do storitev, pri tem pa v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani ponudnika.

Če ni v ponudbi ali v pisni pogodbi med stranko in ponudnikom izrecno določeno drugače, se pogodba med ponudnikom in stranko sklepa za čas, ki je naveden v določenem programu. Odpoved pogodbe lahko uporabnik poda v pisni obliki – digitalni ali fizični (po pošti na naslov ponudnika). Stranka se obvezuje, da bo poravnala vse obveznosti, ki so nastale do dneva prenehanja sodelovanja. Če stranka v primeru predplačila storitev za določeno časovno obdobje predčasno odpove pogodbo, ni upravičena do vračila vnaprej plačanega zneska, razen v primeru grobega kršenja pogodbenih obveznosti s strani ponudnika. Ponudnik stranki omogoči dostop do naročenih oziroma kupljenih izobraževalnih vsebin takoj oziroma v najkrajšem možnem času po plačilu, vidnem na transakcijskem računu, v vsakem primeru pa vsaj naslednji delovni dan.


Načini plačila:

plačilo na TRR– plačilo na transakcijski račun ponudnika, plačilo preko aplikacije PayPal ali plačilo s kreditnimi karticami. Na spletnih straneh www.mindbodyenergy.si se določene storitve (večina storitev z enkratnim plačilom) naroči preko naročilnice za posamezno storitev. Po izpolnitvi naročilnice in oddaje naročila, je stranka preusmerjena na stran s podatki za plačilo, istočasno pa dobi na svoj E-mail potrdilo o naročilu, kateremu so prav tako priloženi podatki za plačilo.
7. Roki za izvedbo storitev


Ponudnik mora storitev izvesti v roku, ki je naveden v ponudbi za posamezni program, delavnico, seminar ali drugo ponudnikovo storitev, v skladu s cenikom oziroma v korespondenci med ponudnikom in stranko. V primeru višje sile se roki za izvedbo storitve podaljšajo za čas trajanja višje sile, pod pogojem, da ponudnik stranko obvesti o nastopu višje sile, takoj ko je to mogoče. Za višjo silo se štejejo tudi dogodki, ki izvirajo iz sfere ponudnika. 
8. Avtorske pravice


Vsebina spletnih strani je avtorsko zaščitena. Vse pravice so pridržane. Spletna stran, vsi njeni sestavni deli, besedila in slike, so v izključni lasti ustanovitelja, ki je imetnik avtorskih pravic vseh besedil, slik, zvočnih posnetkov in drugih gradiv na spletni strani, razen če ni navedeno drugače. Uporabnik se zavezuje, da bo informacije uporabljal le za lastne, zakonite namene in jih ne bo distribuiral ali jih na noben način kopiral, shranjeval, posredoval celih ali delov vsebine spletne strani, še posebej tistih, ki so dosegljive le registriranim uporabnikom spletne strani. 

Kakršnakoli distribucija, objavljanje, spreminjanje informacij, besedil, urejanje slik ali zvočnih posnetkov ali pošiljanje gradiv pridobljenih na spletni strani, brez predhodnega pisnega soglasja avtorja, ni dovoljeno, avtor pa bo zoper kršitelja uveljavljal kazensko in materialno odgovornost. Uporabnik se zavezuje, da informacij pridobljenih na spletni strani ne bo posredoval tretjim osebam in da se v krogu tretjih oseb ne bo skliceval na poslovno povezavo s spletno stranjo oziroma ustanoviteljem, v kolikor za to ne pridobi pisnega dovoljenja ustanovitelja. Uporabnik v nobenem primeru ne more pridobiti nobenih avtorskih pravic na izobraževalnih programih ali modulih, ki jih je razvil ponudnik ali glede katerih je ponudnik imetnik materialnih avtorskih pravic. Ponudnik lahko kadarkoli spremeni način označitve avtorstva oziroma imetništva materialnih avtorskih pravic. V primeru, da ponudnik izdela določen izobraževalni program v sodelovanju z zunanjimi partnerji, se vse v zvezi z avtorskimi pravicami dogovori in zapiše za vsak tak izobraževalni program posebej. Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika je stranki, prepovedano posegati v avtorska dela ponudnika, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe. 

Uporabnik se zavezuje, da bo informacije uporabljal le za lastne, zakonite namene in jih ne bo distribuiral ali jih na noben način kopiral, shranjeval, posredoval celih ali delov vsebine spletne strani, še posebej tistih, ki so dosegljive le prijavljenim članom. 

 9. Podpora strankam


Strankam je na voljo podpora, ki se praviloma vrši preko elektronske pošte ali telefonskih številk, ki so objavljene na spletnih straneh ponudnika. Ponudnik je obvezan upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili oddani preko spletnih strani ponudnika ali poslani na elektronske naslove ponudnika, ki so za takšne primere navedeni na spletnih straneh, iz kontaktne e-pošte uporabnika, ki jo je navedel ob naročilu storitev (v nadaljevanju e-pošta uporabnika). Nudenje podpore je lahko pogojeno oziroma omejeno z določeno vrsto naročniškega razmerja oziroma s cenikom ponudnika. Uporabnik z opravljenim naročilom storitev dovoli ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in anketnih vprašalnikov, ki so neposredno ali posredno povezani s storitvami ponudnika, na e-pošto Uporabnika za ves čas trajanja pogodbenega razmerja. 
10. Pravice in obveznosti ponudnika


Storitve ponudnika so odvisne od splošnega delovanja omrežja internet. Stranka razume, da je dostopnost strežnikov odvisna od tretjih oseb, ponudnik storitev pa bo naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje. Ponudnik se obvezuje, da bo vse svoje storitve opravljal na profesionalen način. Vsi izobraževalni programi bodo prilagojeni tako, da bodo razumljivi navedeni ciljni publiki in da bodo uporabniki od vsebine imeli obljubljene koristi. Ponudnik ima pravico uporabiti pozitivne izjave strank, ki jih pridobi preko elektronskih sporočil in telefonskih razgovorov, v tržne namene. Ponudnik se zavezuje, da bo podatke anonimiziral in s tem onemogočil identifikacijo stranke, razen v primeru, ko od stranke pridobi eksplicitno privolitev. Ponudnik ima pravico uporabiti podatke iz strežniških dnevnikov in drugih virov za analitiko, boljšo segmentacijo strank in trženje strankam.
11. Izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika ter odgovornost stranke


Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala stranki, če je škoda posledica: ravnanja stranke ali osebe, za katero stranka odgovarja oziroma deluje v strankinem interesu; ravnanja tretjih oseb; višje sile; za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad internetnega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave ponudnika kolokacije strežnikov ali drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika. Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi stranki ali z njo povezani osebi nastala zaradi okužb z virusi ali drugo zlonamerno kodo ali zaradi vdora v računalniški oziroma informacijski sistem. Uporabnik je odgovoren za izdelavo in shranjevanje varnostnih kopij svojih podatkov, ki se nahajajo na strežnikih ponudnika. Uporabnik, ki pri uporabi storitve povzroči škodo ponudniku ali tretjim osebam, jo je dolžan povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Posredovanje podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje odškodnine, oškodovancu ali od njega pooblaščeni osebi, sodišču ali drugemu pristojnemu organu se ne šteje za kršitev uporabnikovih poslovnih skrivnosti. Stranka bo pri uporabi spletnih strani in aplikacij ponudnikov uporabljal najnovejše različice brskalnikov Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera. V primeru, da stranka ne uporablja najnovejših različic brskalnikov, ponudnik ni odgovoren za napačno delovanje ali prikaz strani in aplikacij.
12. Pravice in obveznosti Uporabnika


Stranka, ki je fizična oseba in ki pridobiva ali uporablja storitve ponudnika za namene izven njene poklicne ali pridobitne dejavnosti (potrošnik), lahko odstopi od pogodbe v roku 14 dni po sklenitvi pogodbe. O odstopu od pogodbe oziroma registracije v ponudnikov izobraževalni program mora stranka - potrošnik ponudnika obvestiti preko e-pošte. Ponudnik bo sprožil postopek za izbris uporabniškega računa. V primeru, da je bila naročnina ali nakup prekinjen v roku 14 dni, je ponudnik v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov dolžan vrniti znesek kupnine, kar naredi najkasneje v roku 14 dni od dneva prejema obvestila kupca o odstopu od pogodbe. Stranke, ki niso potrošniki, v nobenem primeru oziroma času nimajo pravice do vračila kupnine ob odpovedi naročenih storitev oz. pogodbe po tem, ko je ponudnik že prejel njihovo plačilo. Če pride do spremembe podatkov, ki jih je stranka navedla ob naročilu storitev, je dolžna o spremembi podatkov pisno obvestiti ponudnika najkasneje v roku 8 dni po nastanku spremembe. Poleg obvestila ponudniku, je stranka dolžna spremeniti podatke v uporabniških straneh in ostalih aplikacijah, ki jih nudi ponudnik. Uporabnik trpi vse neugodne posledice opustitve obvestila o spremembi podatkov, tudi v primeru, če rok iz prejšnjega stavka še ni potekel. Stranka odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje uporabnike. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje uporabnike. 
13. Pritožbeni postopki


V primeru težav se kupec s ponudnikom lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti na ali po klasični pošti. Ponudnik se zavezuje, da bo pritožben postopek vodil resno in korektno, ter da se bo (v primeru upravičenosti pritožbe kupca) nemudoma odzval v skladu s temi splošnimi pogoji in izpolnil svoje obveznosti, ki jih po teh določilih ima do kupca oziroma uporabnika. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
14. Zasebnost in varovanje podatkov


Izvajalci se zavezujemo k spoštovanju in izvajanju določil Etičnega kodeksa ter upoštevanju Zakona o varstvu osebnih podatkov.
15. Končne določbe


Ponudnik in stranka se zavezujeta spore reševati po mirni poti, v kolikor to ne bo mogoče, pa bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče po vsakokratnem sedežu ponudnika. Razmerje med ponudnikom in stranko se presoja po slovenskem pravu, brez uporabe pravil o mednarodnem zasebnem pravu in postopku. Ponudnik besedila pogodbe ne shranjuje. Pogodbo je mogoče skleniti v slovenskem jeziku.


VELNNES, Vesna Pavlica s.p.,

Špindlerjeva 39

2310 Slovenska Bistrica


Kontaktni podatki

T : +386 (0)30 602468

E : [email protected]

 

  • 2021